Irish Lesson with Celtic Harpist Dennis Doyle
English Irish Phonetic
1. Greetings
Good Day Dia duit! djiah gwich
Good Morning Dia duit ar maidin djiah gwich air mahdjeen
--reply- Dia is Muire duit. djiahs murrah gwich
2. Naming People
What is your name? Cad is ainm duit? cahd iss anim ditch?
--reply-- is my name ------is ainm dom. ---- iss anim dyum
Dennis is my name Donnacadh is ainm dom. Don-nikah iss anim dyum
Mary is my name Maire is ainm dom. Moirah iss anim dyum
3. Pleasantries
How are you? Conas tá; tú? co-nas tah tu
I'm well...or Tá mé go maith tah may go mah or
I'm well Táim go maith. tah-im go mah
I'm not good. Níl mé go maith. neel may go mah
I'm ...... Tá me.... tah may...
wonderful Tá mé go hiontach.tah-may go hee-un-tachk
fine Tá mé go breá.tah-may go brah
bad Tá mé go dona tah-may go doe-nah
medium Tá mé go measartha. tah-may go mas-ser-ah
drunk Tá mé ar meisce. tah-may air meeish-kah
very drunk Tá mé ólta. tah-may ole-tah
mad (crazy or angry) Tá mé ar buille. tah-may air bu-ill-yah
tired Tá mé tuirseach. tah-may ter-shock
4. Parting
Good bye Slán shlahn
--reply Slán leat shlahn lyaht
Goodbye for now Slán go fóill shlahn goh foihll


5. Around the Table
Would you like.. Ar mhaith leat... air why lyat..
No Níl.. neel
Yes Ba mhaith liom bah hwah lyum..
What would you like? Cad ba mhaith leat? cahd ba hwah lyat?
I would like... Ba mhaith liom.. bah hwah lyum..
I wouldn't like.. Ní maith liom... nee my lyum
I'd prefer B'fhearr liom... bar lyum..
a cigarette toitín toit-tcheen
coffee, please caife, le do thoil ccoffey, ledah hel
lemonade líomanáid lemon-adj
a coke cóc coke
tea tae tay
milk bainne bahn-nyeh
ice cream uachtar reoite oo-akter roycheh
eggs & bacon uibheacha agus bagún ovv vahah ugus bahgoon
fruit torthaí tor-hee
bread arán ahr-rahn
butter im im
jam subh soov
meat feoil feeoil
fish iasc ee-asc
water uisce ishkah
whisky uisce beatha ishkah bahhah
beer beoir beeyore
wine fíon feeon
breakfast bricfeasta brick-festah
lunch lón lahn
supper suipéar sup-air'
Thank you Go raibh maith agat. gura mie ugut

6. Colors
What color is it? Cén dath atá ar? kane dah ahtah' air?
It is.. Tá sé... tah shay..
red dearg djareg
blue gorm gorum
yellow buí bwee
green glas glahs
orange oráiste orrahshtah
black dubh doov
white bán bahn
grey liath lee-ah
brown donn dun
pink bándearg bahn-djareg
purple corcra kor'-krah

7. Time
What time is it? Cén t-am é? cane tom ay?
It's.. Tá sé.. tah shay..
1 AM Tá sé a haon a chlog ar maidin ..a hayn uh clug air mahdjeen
2 AM Tá sé a dó a chlog ar maidin ..a doeh uh clug air mahdjeen
3 AM ... a trí a chlog... ..a tree uh clug
4 AM ... a ceathair a chlog... ..a ca-her uh clug
5 AM ... a cúig a chlog.. . ..a ku-ig uh clug
6 AM ... a sé a chlog... ..a shay uh clug
7 AM ... a seacht a chlog... ..a shockt uh clug
8 AM ... a hocht a chlog... ..a hokt uh clug
9 AM .. a naoi a chlog.. ..a nyee uh clug
10 AM ... a deich a chlog... ..a djay uh clug
11 AM ... a haon déag a chlog.. ..a hayn djeg uh clug
12 PM .. a dó dhéag a chlog..a doe yeg uh clug
or Noon meán lae ..man lay
1 PM Tá sé a haon a chlog um tráthnóna ..a hayn uh clug um trahnoena
2 PM Tá sé a dó a chlog um tráthnóna .. a doeh uh clug um trahnoena
etc.
12 PM a dó dhéag a chlog um tráthnóna. a doeh yeg uh clug um trahnoena
or Midnight meán oíche ..man ee-hah
2:30 Tá sé leathuair tar éis a dó.. ..leh-ooar tar eysh a doe
3:15 Tá sé ceathrú tar éis a trí.. ..cahroo tar eysh a doe
7:45 Tá sé ceathrú chun a hocht... ..cahroo hun a hokt
7:10 Tá sé a deich tar éis a seacht. a djay tar eysh a shockt
half hour after leathuair tar éis leh-ooar tar eysh
quarter after ceathrú tar éis cahroo tar eysh
quarter to ceathrú chun cahroo hun
ten after deich tar éis djay tar eysh
8. Some Nouns
What's that? Cad é sin? cahd ay shin?
It's a... Is ... é. Iss.......ay.
It's a...radio Is raidió é. Iss rahdee-oh ay.
cabinet cófra coffrah
window fuinneog fwin-ngog
curtains cuirtíní kurt-chin-nee
newspaper nuachtán noo-ak-tan
book leabhar lyore
wall balla bahllah
flowers bláthanna bla-ha-nah
mirror scáthán scah-hen
clock clog clug
fire tine chinneh
the man an fear un far
the woman an bhean un van
the floor an t-urlár un ter-ler
classroom seomra scoile shome-rah skullyeh
bathroom seomra folctha shome-rah folk ha
Where is the bathroom? Cá bhfuil an seomra folctha ? cah hwill un shome-rah folk ha ?
class rang rahng
pencil (lead pen) peann luaidhe paen loo-ey
desk deasc dayshk
table bord bord
teacher múinteoir moo-un-cheore
scholar scoláire sko-larleh
student mac léinn mac-layn
black board clár dubh clar-doov


9. The Verb "to be"
sentence structure= verb + subject + modifiers
I am Tá mé tah may
you are Tá tú tah too
He is Tá sé tah shay
It is... Tá sé tah shay
She is... Tá sí tah shee
We are... Táimid tah mwidj
You all are.. Tá sibh tah shiv
They are... Tá siad tah shee-id
10. The Prepositional Pronoun "ar"
on..., on me, on you, on him or it, on her, on us, on you (plural), on them ar...orm,ort, air, uirthi, orainn, oraibh orthu air, orum, ort, air, orinn, oriv, or-hoo
sentence structure= verb +condition + on.....
I am sick (The sickness is on me) Tá slaghdán orm. tah shlayden ourm
He is sick (The sickness is on him) Tá slaghdán air. tah shlayden air
I am happy Tá áthas orm. tah a-has orum
She is happy Tá áthas uirthi.tah a-hass er-hee
I am sorry Tá brón orm. tah broan orum
I am afraid Tá eagla orm. tah uglah orum
I am angry Tá fearg orm. tah fareg orum
I am ashamed Tá náire orm. tah nareh orum
I am hungry Tá ocras orm. tah ocrus orum
I am thirsty Tá tart orm. tah tart orum

11. Some Adjectives
They are early Tá siad go luath.tah sheeid gu lu-ah
You are late or slow Tá tú mall.tah too guh mahl
He is fast. Tá sé go tapaidh. tah shay guh tahpee
He is laying down. Tá sé ina luí.tah shay innah gnlu-ee
He is old. Tá sé sean. tah shay shan
It is new. Tá sé nua tah shay noo-ah
She is beautiful. Tá sí go hálainn. tah shee guh hall-in
He is tall. Tá sé ard. tah shay ard
He (or it) is soft. Tá sé bog.tah shay bog
'Tis a soft day. Lá bog é.lah bog ay
It is hard (surface). Tá sé go crua. tah shay go cruah
It is hard (work). Tá sé go deacair. tah shay guh djakker
It is dirty. Tá sé salach. tah shay sallahck
It is clean. Tá sé glan. tah shay glahn
It is cold outside. Tá sé fuar amuigh. tah shay foo-ar amwee
It is wet. Tá sé fliuch. tah sahy fluhck
It is dry Tá sé tirim. tah shay chirrim
It is hot inside Tá sé te istigh. tah shay chay ishtgee
It is fat Tá sé ramhar. tah shay rour
It is thin. Tá sé tanaí. tah shay tanee
Was it hot outside? An raibh sé te amuigh? un roe shay chay amwee
No Ní raibh..nee roe
Yes Bhí. vee
I was cold. Bhí mé fuar. vee may foo-ir

12. Some Verbs
I was...Bhí mé .... vee may
eating my lunchag ithe mo lón eg eehah moe lone
watching TVag féachaint ar an teilifís eg fehckent air un tellefish
drinking whiskeyag ól uisce beatha eg ole ishkah bah-hah
fighting with my wifeag troid leis mo bhean céileeg troid lesh moe van kaylah
reading a bookag léamh an leabhar eg lay-uh un lyore
walking on the roadag siúl ar an bothar eg shooil air un boe-her
going to..ag dul go dtí.. eg dull go djee
the storean siopa eg dull go djee un shoappah
the bathroomsa seomra folctha eg dull go djee sah shumrah foelkah
big fairaonach mhór eg dull go djee un aynohck wore

13. Useful Phrases:
I am..Is mise.. iss mishheh..
pleaseMás é do thoil é mushayduh-hulyah
Thank youGo raibh maith agat guramahhagut
Thank GodBuíochas le Dia bweeahhkus lay djeeah
Take it easyTóg bog é toge boag ay
Never mindNá bac leis nah bahk lesh
Be carefulBí curamach be kuramakh
Be quietBí ciúin be ku-in
shut your mouthDún do bheal dun doe vale
Kiss my arsePóg ma thoin poag mah hone
good bye ( if staying)Slán leat shlahn lyaht
goodbye (if going)Slán agat shlahn ugut
good nightoíche mhaith ee-ha-why
pardon megabh mo leithscéal gomolyesh-kale
alrightceart go leor kyart go lyore
listen to meeistigi liom eshtigee lyum
say it again, pleaseAbair é sin arís, le do thoil abber ay shin areesh, ledah hell


14. Blessings & Curses
Go raibh míle maith agat do Dennis King

Things to say to your friends and lovers

May you have a thousand good things = Many thanks!Go raibh míle maith agat! guh ruh meel'uh mah uhguht
My thousand lovesMo mhíle grámoh veela grah
My fair darlingmo mhúirnín bán moh vor-neen bahn
My thousand treasures = darlingMo mhíle stór moh veelah shtore
I love youTá grá agam duit tah grah ugum ditch
Your honey-mouthDo bhéilín mealadoh vayleen mahlah
My secret (love)Mo rúnmoh roo-in
Happiness on you = Thank you! Sonas ort! sonuhs ort
A gold ring on you = Bravo! Thank you! Fáinne óir ort! fahn'uh oer' ort
Good you = Good for you! Maith thú! mah hoo
My music you = Bravo! Good for you! Mo cheol thu! muh kyoel hoo
My seven blessings on youMo sheacht mbeannacht ort! muh haext baenuhxt ort
May God not weaken your hand = More power to you!Nár lagaí Dia do lámh! nahr lagee d'eeuh duh lahv
May you live long!Go maire tú! guh mar'uh too
May you go live to the hundredGo dté tú an céad! guh d'ay too uhn k'ayd
Prosperity from God on you Bail ó Dhia ort! bal' oe jeeuh ort
God's bounty on you = God bless you!Rath Dé ort! rah d'ay ort
May God put luck on you = Best of luck to you!Go gcuire Dia an t-ádh ort! guh gir'uh d'eeuh uhn tah ort
God's blessing with you Beannacht Dé leat! baenuhxt d'ay l'aet
May your trip succeed with you = Have a successful trip!Go n-éirí do thuras leat! guh n'ayr'ee duh huruhs l'aet
May the road succeed with you Go n-éirí an bóthar leat! guh n'ayr'ee uhn boehuhr l'aet

Things to say to your enemies

To hell with youGo hifreann leat! guh hif'r'uhn l'aet
Go in the devil's houseTéigh i dtigh diabhail! t'ay uh d'ee d'aul'
May the devil take you with himGo mbeire an diabhal leis thú! guh mer'uh uhn d'aul l'es' hoo
Your soul to the devilD'anam don diabhal! danuhm duhn d'aul
Your body to the devilDo chorp don diabhal! duh xorp duhn d'aul
Go to the devilImigh sa diabhal! im'ee suh d'aul
Damnation on youDamnú ort! damnoo ort
Scorching and burning on youLoscadh is dó ort! loskuh uhs doe ort
Smothering and drowning on youMúchadh is bá ort! mooxuh uhs bah ort
A shroud on youMarbhfháisc ort! maruhvahs'k' ort
May the devil choke youGo dtachta an diabhal thú! guh daxtuh uhn deel hoo
May the cat eat you, and may the devil eat the cat!Go n-ithe an cat thú, is go n-ithe an diabhal an cat! guh nee-ha un caht hoo, iss guh nee-ha un deel un caht

15. More Prepositional Pronouns
I like...Is maith liom... iss mah lyum..
I don't like...Ní maith liom... nee mah lyum..
Would you like tea?Ar mhaith leat tae? air why lyat tay?

The preposition "ag" (at) will combine with "mé" (I or me) to form "agam" (at me). The preposition is combined with the pronouns "mé, tú, sé,sí, etc." into one word. This feature with "agam", "agat","againn", etc. also form an idiom that means "having". "Tá cóta agat" literally means: "The coat is at you", but really means "You have the coat". This mixing of prepositions with the pronouns also works with the preposition "le" (with). For example:
withle leh
with me liom lyum
with uslinn lyinn
with you leat lyat
with you (plural)libh liv
with him/on it leis lesh
with themleo loe
with herléi lay-hee

"Le" means "with", but it can also be used as a idiom which means to own.
Here are some different ways that "le" is used:
I'm here with Martin.Tá mé anseo le Máirtín. tah may unshaw leh mar-tcheen
I agree with Martin (I am with Martin)Tá mé le Máirtín. tah may leh mar-tcheen
I own that new car. (car is with me)Tá carr nua seo liom.tah carr nooah shaw lyum
Health with you!Slán leat! shlahn lyaht
Move thyself!Bog leat! bug lyaht
It's good with me (I like .....)Is maith liom... iss mah lyum
You don't like...Ni maith leat... nee mah lyum
I don't care.Is cuma liom. iss cumma lyum
I prefer.......Is fear liom. iss far lyum
If you can.Más féidir liom. mahs faydjer lyum
You can't.Ní féidir leat.nee faydjer lyat
Cheers!Sláinte! shlahntcheh

16. Recommended Books


"Irish for Beginners" (Usborne Language Guides, London) which is very colorful, easy to read, has many illustrations, uses a conversational approach and has plenty of simple vocabulary. High priced! ($12.95 at the some Irish import shops) with only 48 pages.
"The Irish Phrase-Book" (Bord na Gaeilge, Mercier Press, Dublin) is not illustrated but is lower priced ($9.95) and has plenty of great examples and 91 pages.
"The Pocket Irish Phrase Book" (Appletree Press,Belfast) is well written, easy to read with phonetic pronunciations, and has over 1,000 phrases. At $5.57 it is the best value, but the little book tends to fall apart (71 pages).
"Irish: Languagé30" (Educational Services Corporation, Washington D.C.) is a cassette tape with a very useful phrase book. You have the advantage of the oral model on tape and the phrase book has the phonetic pronunciation as well (39 pages, 2 tapes). Not as much material as the others. $15-$23.
"Irish is Fun" (Y Lolfa, Wales) is a fun, illustrated, somewhat racy first course in Irish. Weak on pronunciation, but strong in basic conversational stuff with memorable cartoons. About $7. (92 pages).
Most of these are at most Irish import shops You can send for them from Irish Books and Media 612-871-3505, or possibly from Irish Books and Graphics (212) 962-4237.


17. Internet Sites

Dennis Doyle's Web Site is at http://english.glendale.cc.ca.us/doyle.a.html. Send him mail at ddoyle@mail.glendale.cc.ca.us

A list of Irish and Celtic Resources is at http://english.glendale.cc.ca.us/irish.html. .

Information about the Celtic harp music of Dennis Doyle is at http://english.glendale.cc.ca.us/tapes.a.html. .

Interactive Irish Gaelic Course on the Internet http://www.maths.tcd.ie/gaeilge/gaelic.html Short course from Trinity College. Includes a wonderful section on curses, blessings and terms of endearment.

Irish Gaelic Course http://www.phil.uni-sb.de/~brandy/gaelic/ Kurs/index.html Short course with dictionary. (There have been some quibbles with the method, but there are links to other Gaelic sites here.)

Gaelic/Irish Language Home Page http://sunsite.unc.edu/gaelic/gaelic.html

Other Gaelic/Irish Language Information http://www.bess.tcd.ie/gaeilge.html from Trinity College, Dublin
and http://nexus.brocku.ca/rogawa/gaelic/ by Ronald Ogawa. Contains extra practice lessons by Nancy Stenson for Learning Irish by O/ Siadhail.
and http://futon.sfsu.edu/~jtm/Gaelic/

Irish-Gaelic Word of the Day Site Focal an Lae http://www.lincolnu.edu/~focal/ Short lessons which help you build vocabulary. This is the archive related to an e-mail list. If you want to subscribe to the list send the message "subscribe focail-list (your first and last name)" to "listproc@eskimo.com"

Sabhal Mor Ostaig http://www.smo.uhi.ac.uk Scottish Gaelic Information from Scotland's Gaelic-medium college on the island of Skye. Includes Gaelic-English online dictionary, newsletter and world-wide courses available.

Irish-Gaelic Summer Courses in Ireland http://www.smo.uhi.ac.uk/gaidhlig/gaeilge/ranganna/
and (agus) http://www.xs4all.nl/~conaill/Oideas_Gael/oideas.html

Connemara, County Galway http://mike.rtc-galway.ie/~folan/connemara.html Map and information about Connemara in English and in Irish

Gaelic Jokes http://www.smo.uhi.ac.uk/gaidhlig/gaeilge/corpus/greann/

A WannaLearn.com Select Instructional Site

Appreciate this resource? Check out Mr.Doyle's recordings:
Dennis DoyleIrish Blessings

Lovely peaceful all instrumental Celtic Harp with fiddle, oboe, tin whistle and guitar. Traditional Irish airs including "She Moves Through the Fair", "Wild Mountain Thyme", the "Wild Geese" and many more.

  more about the cd

More Workshop Notes by Mr. Doyle:This was last updated January, 2004.

Mr.Doyle's HomePageSend comments, questions, or corrections to Dennis Doyle
ddoyle@glendale.cc.ca.us
.